English For IT
     
  The Online English Course For IT Professionals  
     
 
 
 

 
     
 
Vilnius Business College
(www.kolegija.lt)
Kontaktná osoba:
Alim Rubinskiy
alim@kolegija.lt (+370 5) 215 4884
Institute for Future Studies
(www.futurestudies.org)
Kontaktná osoba: Mr Christian Petter
mail to: christian.petter@futurestudies.org
Intercollege
(www.intercollege.ac.cy)
Kontaktná osoba: Mr Philippos Pouyioutas
mail to: pouyioutas.p@intercollege.ac.cy
Wyzsza Szkola Biznesu
(http://www.wsb-nlu.edu.pl/en/index.html)
Kontaktná osoba: Ms Elwira Waszkiewicz
mail to: ewaszkiewicz@wsb-nlu.edu.pl
Florida Centre de Formació
(www.florida-uni.es/web_en/home.php)
Kontaktná osoba: Ms Eva Gil
mail to: eva.gil@florida-uni.es
Užsienio kalbų institutas
(http://www.uki.vu.lt/en)
Kontaktná osoba: Ms Ieva Stasiunaite
mail to: ieva.stasiunaite@flf.vu.lt
University of Information Technology and Management
(http://www.wsiz.rzeszow.pl/)
Kontaktná osoba: Piotrl Betlej
mail to: pbetlej@wsiz.rzeszow.pl
University of Zilina
(http://www.uniza.sk/menu/inc.asp?ver=EN)
Kontaktná osoba: Jozef Ristvej
mail to: jozef.ristvej@fsi.uniza.sk


Vilnius Business College bola založená v roku 1989 (pod menom E. Rasteniene’s School of Business Administration and Foreign Languages) a je neziskovou súkromnou organizáciou, ktorá má 16 rokov skúsenosti v poskytovaní denného i externého štúdia a vzdelávacích kurzov v oblasti obchodného manažmentu, IT a cudzích jazykov. Študenti školy sú hlavne absolventi stredných škôl, zamestnanci, nezamestnaní, ale i ľudia, ktorí sa snažia zmeniť svoju kvalifikáciu. Za ostatné 3 roky VBC vyvinula sieť medzinárodných partnerov a aktivít a pripojila sa k množstvu európskych projektov zameraných na vzdelávanie dospelých - Socrates a Leonardo da Vinci. Študenti, učitelia a zamestnanci VBC sa aktívne zúčastňujú na mobilitách prostredníctvom projektu Socrates/Erasmus. Od roku 2005 zamestnanci VBC sa zúčastňujú medzinárodného školenia a konferencií Socrates/Grundtvig a Arion. Škola má rozsiahlu sieť partnerov – vzdelávacie inštitúcie a podniky napríklad vo Fínsku, v Poľsku, v UK, v Lotyšsku, v Maďarsku, v Španielsku, na Cypre, v Rakúsku a v Dánsku. Kontaktná osoba:

IFS je mladou inštitúciou aplikovaného výskumu, ktorá sa zaoberá vybranými témami budúcnosti vzdelania a zamestnania. Bola založená „The Association for Flexible learning“ v Insbruku v Rakúsku. Hlavné záujmy tejto inštitúcie sú vo výskume a vo verejnej diskusii otázok týkajúcich sa využívania informačných a komunikačných technológií (ICT), a to hlavne v profesionálnej oblasti a vo vzdelávaní. Silný dôraz je kladený na podporu prepojenia rôznych súvislosti štúdia (formálnych i neformálnych štúdií). Hlavným cieľom IFS je propagovanie celoživotného vzdelávania medzi populáciou a miestnymi, krajskými, národnými a medzinárodnými/európskymi politikmi. Inštitúcia skúma aktuálne trendy, analyzuje možnosti a riziká v spoločnosti a odhaduje ich dôsledky na profesionálny i súkromný život. Okrem výskumu a odhadovania technologických dôsledkov sa inštitúcia zaoberá i vývojom a oceňovaním nového vzdelávacieho a študijného systému ako aj konzultácií.

Kontaktná osoba: Mr Christian Petter, mail to: christian.petter@futurestudies.org

Intercollegeje najväčšia súkromná inštitúcia na Cypre s viac ako 5000 študentmi. Je to nezávislá inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelanie so širokou škálou programov pre študentov z celého sveta. Škola ponúka vysokoškolské a postgraduálne štúdium napríklad v oblasti obchodu, spoločenských vied, slobodného umenia, medzinárodných vzťahov a iných. Škola zastáva proaktívne postavenie vo výskume a je zapojená v množstve európskych, ale i domácich projektoch. Vybudovala si hlboké základy, čo sa týka skúseností a vedomostí potrebných pre riadenie národných a medzinárodných projektov a úspešnej implementácie a propagácie výsledkov týchto projektov. Intercollege má rozsiahle prepojenie na ministerstva, asociácie a vládne organizácie na Cypre cez rôzne zdroje financovania projektov. Taktiež má dobre vybudovanú sieť na rozvoj výskumu, a to prostredníctvom rôznych útvarov a iných výskumných centier pričlenených k ním. Intercollege je veľmi aktívna v e-learningu. Ponúka dištančné vyučovacie programy a uskutočňuje aplikovaný výskum v oblasti e-learningu.

Kontaktná osoba: Mr Philippos Pouyioutas, mail to: pouyioutas.p@intercollege.ac.cy

Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University (WSB-NLU) je súkromná vzdelávacia inštitúcia, ktorá patrí medzi popredné obchodné a manažérske vzdelávacie centra s ďaleko rozsiahlymi rozvojovými plánmi. Jej poslaním je vychovávať najkvalitnejšie riadiace kádre pre ekonomiku, politiku a správu, teda ľudí, ktorí budú pracovať v Poľsku i v medzinárodných inštitúciách EU. WSB-NLU s 300 zamestnancami vyučuje 4500 študentov v troch odboroch: obchod, informačné technológie a politické vedy. WSB-NLU koordinuje a aktívne participuje v rôznych druhoch Európskych projektoch v oblastiach vzdelávania, školení, mobilít a výskumu (LEONARDO, SOCRATES, PHARE). Univerzita sa zameriava hlavne na projekty súvisiace s rozvojom malých a stredných podnikov, e-learningom, ICT využívané v obchode, výskumom súvisiacim s malými a strednými podnikmi (ako napríklad rozpracovanie a vydanie druhej zbierky prípadových analýz pre 5 kurzov z manažmentu, výskum manažérskych kompetencií na strednom stupni riadenia v malých a stredných podnikoch, Európsky e-obchodný asistent).

Kontaktná osoba: Ms Elwira Waszkiewicz, mail to: ewaszkiewicz@wsb-nlu.edu.pl

Florida Centre de Formacióje vzdelávacia organizácia s 26 ročnou praxou v tejto oblasti. Poskytuje rad školení na rôznych úrovniach, ako napríklad permanentné kurzy v spoločnostiach v rôznych odvetviach (IT, BOZP, bezpečnosti, technických predmetov, atď.), jazykové kurzy na všetkých stupňoch, školu pre IT profesionálov, vysokoškolské štúdium, príležitostné vzdelávanie (finančné, marketingové, ICT), stredoškolské vzdelanie, vládou sponzorované vzdelávania pre nezamestnaných ľudí, univerzitu tretieho veku a iné.

Centrum má skúsenosti s projektmi e-learningového charakteru financovanými z EU. Taktiež spolupracuje s Európskou komisiou ako hodnotiteľ a konzultant pre projektový zámer a kontrolu jednotlivých etáp projektu. Centrum má i jazykovú školu „Florida Idiomas“, ktorá je aktívna už 10 rokov, a to vo výučbe jazykov ako aj v poskytovaní odborných prekladov. Florida Centrum má i značne skúsenosti s navrhovaním a vykonávaním na mieru šitých jazykových kurzov pre spoločnosti a odborné organizácie.

Centrum má tradíciu i v inovácií vzdelania a v rozsiahlom využívaní technológie na zdokonalenie štúdia, a to už od počiatku internetu, ktorý im dal pedagogickú odbornosť a e-learningovy know-how. Okrem toho sa centrum zaoberá aj oblasťou kvality vzdelávania. Od roku 1999 organizuje ročne konferencie s týmto cieľom. Centrum opätovne získalo certifikát ISO 9000 pre profesionálne školiace služby.

Kontaktná osoba: Ms Eva Gil, mail to: eva.gil@florida-uni.es

Užsienio kalbų institutas (Inštitút cudzích jazykov) na univerzite vo Vilniuse zamestnáva 137 ľudí a pozostáva z piatich oddelení: Katedra angličtiny pre vedy, Katedra angličtiny pre humanitné vedy, Katedra angličtiny pre sociálne vedy, Katedra nemeckého jazyka, Katedra rómskych jazykov.

Inštitút má rozsiahle skúseností v oblasti ELT a ESP vo vyučovaní a organizovaní ELT/ESP orientovaných udalostí. Hlavným cieľom inštitútu je rozvinúť schopnosti študentov, tak aby boli schopní uplatniť cudzí jazyk ako spôsob vnímania a výmeny informácií v pracovnej a výskumnej činnosti. Na inštitúte v súčasnosti študuje cudzí jazyk 7000 interných a externých študentov zo všetkých fakúlt univerzity, a to buď ako všeobecný jazyk alebo špecificky zameraný. Okrem toho inštitút zastrešuje i jazykovú školu, ktorá organizuje výučbu kurzov cudzích jazykov pre obyvateľov Vilniusu (väčšinou večerné kurzy). Jazyková škola poskytuje možnosti výučby angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny a špecializovanej obchodnej angličtiny pre úradníkova, robotníkov, študentov, žiakov a dôchodcov. Inštitút tiež spustil preškolovací program pre učiteľov angličtiny a nemčiny, ktorí nemajú ukončený špecializovaný kurzy.

Kontaktná osoba: Ms Ieva Stasiunaite, mail to: ieva.stasiunaite@flf.vu.lt

University of Information Technology and Management je dynamicky sa rozvíjajúca vysokoškolská inštitúcia v juhovýchodnom Poľsku. Za osem rokov svojej existencie získala vynikajúcu povesť medzi perspektívnymi uchádzačmi, ktorí sa chcú vzdelávať, a to vďaka atraktívnemu študijnému programu a širokému využívaniu nových technológií. UITM je líder v počte študentov medzi súkromnými poľskými inštitúciami. Univerzita ponúka vysokoškolské štúdium s titulom magister v 7 programoch, a to v ekonomike, medzinárodnom manažmente, informačných technológiách a ekonometrii a s titulom inžinier v informačných technológiách. Výučba na UITM zahŕňa rozsiahle využívanie počítačov a software. UITM je jedna z niekoľkých poľských univerzít s modernými počítačovými laboratóriami (napr. CISCO Systems, Sun Microsystems) a jedna z mála, ktorá ponúka študentom získať certifikáty od vedúcich spoločností z oblasti informačných technológií. UITM je autorizované prometrické skúšobné centrum. Študenti môžu získať celosvetovo uznávané certifikáty, ktoré potvrdzujú znalosti produktov viac ako 70 IT spoločností ako: Novell, Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Lotus, Sun and Hewlett ackard. UITM je tiež jediná CISCO Systems academia v Poľsku ponúkajúca CISCO Certified Network Professional (CCNP). V roku 2001 získala ocenenie „The Best Local Academy” v EMEA regióne (Európa, Stredný Východ a Afrika). UITM spolupracuje s významnými dodávateľmi software a IT technológií (napr. Microsoft, Sun Microsystems, Oracle, Novel, Cisco) čo umožňuje študentom zúčastňovať sa na autorizovaných kurzoch a prístupu k najnovším technológiám.

Kontaktná osoba: Piotrl Betlej, mail to: pbetlej@wsiz.rzeszow.pl

University of Zilina Žilinská univerzita v Žiline je verejná vysoká škola univerzitného typu poskytujúca vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské). Svojou viac ako polstoročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou založenou na rozsiahlej spolupráci s domácimi a zahraničnými firmami a inštitúciami. Kooperácia so zahraničnými univerzitami umožňuje študentom a učiteľom aktívnu účasť v medzinárodných programoch SOCRATES/ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS, TEMPUS, COPERNICUS, COST, v 5., 6. a 7. rámcovom programe atď. Univerzita má i širokú spoluprácu založenú na bilaterálnych zmluvách. Univerzita spolupracuje s univerzitami a/alebo inštitúciami v Rakúsku, Bielorusku, Belgicku, Čine, Českej republike, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Japonsku, Holandsku, Poľsku, Rusku, Švajčiarsku, Španielsku, Ukrajine, UK, USA a v mnohých iných krajinách.

V súčasnosti je na univerzite sedem fakúlt a sedem ústavov, na ktorých pôsobí 641 vysokoškolských učiteľov. Spolu má univerzita 1 450 pracovníkov. Vo všetkých formách štúdia študuje približne 13 tisíc poslucháčov. Ako člen Európskej asociácie univerzít (EUA) od roku 2000 sa Žilinská univerzita v roku 2002 podrobila komplexnej evalvácii touto významnou asociáciou. V akademickom roku 2005/2006 prešla Žilinská univerzita ako jedna z dvoch slovenských univerzít druhým stupňom (tzv. folow up) evalvácie EUA.

Na začiatku roku 2003 vymenoval rektor ŽU tím odborníkov z vedenia školy, jej jednotlivých fakúlt a ústavov, ktorý začal systémovo riešiť problematiku elektronickej podpory vzdelávania v rámci celej univerzity. Tento tím vyšpecifikoval postup a úlohy návrhu a realizácie, vytvoril plán implementácie a špecifikoval technické riešenie informačno-komunikačnej infraštruktúry. Po realizácii pilotného projektu bol vytvorený integrovaný e-vzdelávací systém, ktorý je od septembra 2004 v celouniverzitnej prevádzke.

Kontaktná osoba: Jozef Ristvej, mail to: jozef.ristvej@fsi.uniza.sk

 
     
Home|About The Project|Partners|Presentations|Sample Lesson|EIT course|Resource bank|News|Project course