English For IT
     
  The Online English Course For IT Professionals  
     
 
 
 

 
     
 

Názov projektu: - E-learning Module - English language for Information Technology Specialists.
Číslo projektu. LT/06/B/F/LA-171001
Financovanie projektu: Leonardo da Vinci Programme – for Vocational Education and Training
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. októbra 2006 – 31. decembra 2008.

EIT (English for Information Technologies) partnerstvo bolo založené, aby vyvinulo a rozbehlo interaktívny, ľahko dostupný, užívateľsky prístupný e-learningový nástroj „English for IT“ - portál s množstvom sprievodných kurzov.
EIT je angličtina pre špecifické účely vzdelávania a štúdia, ktorá bude navrhnutá ako jednoročný kurz typu kalendár (Internetový portál) pre profesionálov a študentov informačných technológií. Tento kurz bude zahŕňať lekcie angličtiny pre post-elementary úroveň so silným dôrazom na precvičovanie vedomostí študenta a jeho samostatnosť.

Z krátkodobého hľadiska bude EIT projekt:

 • vypĺňať medzery v získateľných materiáloch v oblasti IT a zabezpečí anglických tútorov pracujúcich s IT študentmi na vysokých školách ako aj e-materiály, ktoré budú flexibilne, relevantné a atraktívne, a ktoré bude využívané počas kurzu, pre domáce úlohy alebo ako materiály pre samo-štúdium,
 • poskytovať pracujúcim IT špecialistom okrem samoštúdia i e-learningový nástroj navrhnutý tak, aby zdokonalil ich jazykové a komunikačné zručnosti, ale aj ich vedomosti z anglického jazyka,
 • umožňovať tútorom a študentom, aby zdieľali ich učiteľské/študentské skúsenosti, obavy či dojmy z kurzu a súčasne, aby zdieľali svoje študijné materiálny, a taktiež dávali odozvu spracovateľom tohto portálu prostredníctvom lišty na odosielanie správ.

Z dlhodobého hľadiska bude EIT projekt:

 • zlepšovať jazykové zručnosti, vedomosti a komunikačné zručnosti cieľových skupín,
 • uľahčovať mobility IT špecialistom, a tiež vytvárať predpoklady na ľahšie zvládnutie odbornej komunikácie v tejto oblasti,
 • poskytovať IT špecialistom prístup k európskym orgánom/spoločnostiam a skúsenostiam/pracovným príležitostiam, ktorých väčšina je dostupná najmä v anglickom jazyku,
 • zlepšovať kvalitu prístup k odborným kurzom,
 • podporovať myšlienku celoživotného vzdelávania a stimulovať pracujúcich profesionálov rozvíjať ich zručnosti.

Máte otázky, nápady? Prosím, kontaktujte alim@kolegija.lt

Pozadie vzniku EIT projektu a jeho myšlienka

Myšlienka projektu sa zrodila už v roku 2002, keď Vilnius Business College, vzhľadom na globálny dopyt po IT špecialistoch, predstavila nový trojročný študijný program „Computer programming“. Študijný plán obsahoval 320 hodín anglického jazyka, a preto vznikla nutná požiadavka pre učebno-cvičebné materiály v tejto oblasti.

Vzhľadom na to bol vykonaný prieskum v rámci (ESP - angličtiny pre špeciálne účely) oblasti IT so zameraním na niekoľko odvetví (národní a zahraniční univerzitní partneri, internetové stránky hlavných vydavateľstiev a ich predajne, IT špecialistov), ktorý ukázal, že výber materiálov je obmedzený. Našlo sa niekoľko uverejnených materiálov, avšak buď boli zastarené alebo ich zameranie bolo pre skupinu stredne pokročilých a pokročilých študentov angličtiny.

Odozva učiteľov potvrdila súčasnú situáciu – sťažovali sa na nedostatočný výber uverejnených materiálov, nedostatok online zdrojov, absenciu materiálov pre IT študentov s vedomosťami na začiatočnom stupni angličtiny. Zhrnutie výsledkov prieskumu bolo, že IT je rýchlo rozvíjajúca sa oblasť, kde uverejnené materiály v tlačenej forme nestíhajú ísť s dobou, preto vzniká zrejmá potreba pre online materiály v oblasti IT zameraných na študentov na začiatočnom alebo post –začiatočnom stupni.

Výsledok EIT

Výsledok projektu English for IT je vyučovaco/študijný modul, ktorý bude navrhnutý ako jednoročný kurz pre profesionálov a študentov informačných technológií, ktorý bude zahŕňať lekcie angličtiny pre post-elemantary úroveň so silným dôrazom na precvičovanie vedomostí študenta a jeho samostatnosť. Výsledok projektu bude predstavovať:

 • 365 mini-lekcií s rozvojom 2-4 zručnosti a s využitím jazykových aktivít, prepojených na súvisiace webové stránky a rady pre štúdium, rozdelených na 3 hlavné sekcie: Základná angličtina pre IT profesionálov, Komunikačné zručnosti a zručnosti štúdia,
 • 52 týždenných rozvojových testov, 12 mesačných testov, vstupný diagnostický test a výstupný test,
 • on-line slovník obsahujúci všeobecné slová využívané v materiáloch, ktoré sú zverejnené na stránke, preložených do jazykov všetkých partnerov projektu.
 • on-line slovník obsahujúci všeobecnú IT terminológiu vytvorený v jazykoch všetkých partnerov projektu EIT,
 • príručku užívateľa,
 • elektronickú nástenku (on-line fórum) pre on-line výmenu nápadov (pre študentov i pre učiteľov využívajúcich kurz),
 • materiály pre študentov, ktoré budú publikovateľno–kopírovateľné

Cieľová skupina

EIT e-learning portál bude vyvinutý pre nasledujúce cieľové skupiny:

 • IT spoločnosti a interných i externých študentov univerzít na elementárnom/ post elementárnom stupni angličtiny, ale aj pre večných začiatočníkov, pre učiteľov pracujúcich s týmito študentmi či nezávislých študentov,
 • univerzity, ďalšie vzdelávacie inštitúcie ponúkajúce študijné programy súvisiace s IT (s anglickým jazykom ako jedným z predmetov tohto programu),
 • IT špecialistov, ktorí potrebujú zdokonaliť svoje jazykové zručnosti, ale nemôžu navštevovať štandardný kurz kvôli nedostatku času, IT špecialistov, ktorí majú pasívnu slovnú zásobu súvisiacu s IT, ale nie sú schopní alebo sú nesmelí ju aktívne využívať,
 • organizácie a spoločnosti poskytujúce školenia a jazykové kurzy: jazykové kurzy pre dospelých, profesionálne školiace strediská, rekvalifikačné strediská, jazykové školy atď. Všetky inštitúcie založené na učení všeobecnej angličtiny, obchodnej angličtiny a angličtiny pre deti, hotových materiálov. Náš účel bude poskytnúť tejto konkrétnej skupine ako potenciálnemu užívateľovi výsledku projektu možnosť zaviesť ESP kurz v oblasti IT v rámci ich vzdelávacích programov.

Certifikát EIT bude pridelený tým užívateľom, ktorí úspešné prejdú dobrovoľným preskúšaním, ktoré bude na konci kurzu v EIT testovacích centrách založených projektovými partnermi. Obsahom certifikátu bude výsledok záverečného testu a ohodnotenie 5 jazykových zručností zahrnutých v skúške. Certifikát bude dostupný vo všetkých jazykoch partnerov EIT projektu.

Výsledok EIT bude ľahko prenosný do všetkých krajín partnerov EIT ako e-modul a kurzové príručky budú dostupné vo všetkých jazykoch partnerov.

 
     
Home|About The Project|Partners|Presentations|Sample Lesson|EIT course|Resource bank|News|Project course